BỘ LOC KHÍ ULTRA FINE AIR FILTER 15A~50A

(0 đánh giá)

15A~50A

HALLA-KOREA

12 Tháng

BỘ LOC KHÍ HALLA (ULTRA FINE AIR FILTER) Model: UMF/UPF/ULF/UCF/UAF SERIES Lưu lượng: 2.3 - 1,103 m3/phút Độ tinh lọc: 40µm, 5µm, 1µm, 0.1µm, 0.01µm, 0.003ppm Áp suất max: 9.7 Bar Kết nối: 1/2'' (15A) - 12'' (300A)

15
20
 
 
25

 

 
40
 
 
50
 
 
65
150
250
SPECIFICATION
Model

(Size)

In/Out

Connect

Flow Capacity (N㎥/min)
Main Pre Line Coalescent Adsorbent
3700 E/T

(EM)

3200 E/T

(EP)

3100 E/T

(EL)

1300 E/T

(EC)

1500 E/T

(EA)

40㎛ 5㎛ 1㎛ 0.01㎛ 0.01ppm
15A 1/2″(s) 2.2 37-3 1.8 32-3 1.12 31-3 1.0 13-3 1.0 15-3
20A 3/4″(s) 5.7 37-4 3.5 32-4 2.8 31-4 1.9 13-4 1.9 15-4
25A 1″(s) 8 37-5 5.7 32-5 5.6 31-5 3.5 13-5 3.5 15-5
40A 1-1/2″(s) 17 37-7 14 32-7 11 31-7 10 13-7 10 15-7
50A 2″(s) 29 37-8 25 32-8 22 31-8 14 13-8 14 15-8
65A 2-1/2″(F) 58 37-9 49 32-9 48 31-9 28 13-9 28 15-9
80A 3″(F) 88 73 72 42 42
100A 4″(F) 139 120 118 70 70
125A 5″(F) 162 145 132 84 84
150A 6″(F) 282 221 192 113 113
200A 8″(F) 447 331 307 197 197
250A 10″(F) 733 555 529 331 331
300A 12″(F) 1103 850 793 505 505
 
Model

(Size)

Dimension(mm) Weight

(kg)

H L H1 H2 H3 H4 H5
15A 272 84 256 16   

1

20A 472 100 210 185 43 34

48

1.5

25A 589 100 210 302 43 34

48

2
40A 760 145 210 420 70 60

70

5
50A 760 155 210 520 70 60

80

7
65A

1348

550 345 740 262   47
80A

1348

550 345 740 262   50
100A 1426 650 356 775 295   90
125A 1456 650 356 775 325   92
150A 1935 750 372 760 375 1508 1560 130
200A 2047 830 392 840 407

1640

1640 138
250A 2341 900 360 1051

490

1902 1851 257
300A 2472 1000 372 1119 553 2045 1919 339
 1. (S) : SCREW TYPE, (F) : FLANGE TYPE, E/T : ELEMENT
 2. 여과공기 유량 (N㎥/min)은 1차측 압력 7kgf/㎠ 일 때의 최대 유량이므로 선정 시 압력 강화를 고려하여야 합니다.
 3. 압력강화 : Main Filter, Pre Filter - 0.3kgf/㎠, Line Filter,
  Coalescent Filter, Adsorbent Filter - 0.2~0.4kgf/㎠
 4. MODEL : 65A 부터는 한국 산업 안전 관리 공단 (KOSHA)의 설계 및 성능검사 대상 품목입니다. (필터 직경 : 6 inch 이상)
 5. SUPPORT(다리)는 150A이상 적용됩니다. (65A~125A는 옵션)
 6. 기본 색상은 청색이며, 주문에 의해 다른 색상으로 변경 가능합니다.
 7. 모델명 : Main Filter - UMF, Pre Filter - UPF, Line Filter – ULF, Coalescent Filter – UCF, Adsorbent Filter – UAF
 8. 모델선정방법 : 모델명 + 모델번호 + 사이즈, 예) Main Filter 이고 In/Out Connect가 2″, 40㎛일 때 : UMF-3700-50A
ELEMENT QUANTITY(수량
Model(Size) 15A 20A 25A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A 300A
QUANTITY 1 1 1 1 1 2 3 5 6 8 11 19 30

 

엘레멘트의 종류별 구조와 특성
ELEMENT MAIN PRE LINE COALESCENT ADSORBENT
MODEL EM EP EL EC EA
번호 37 32 31 13 15
여과도(㎛) 40㎛ 5㎛ 1㎛ 0.01 ㎛ 0.01PPM
사진 

 

   
구조 및 형상     
재질 소결수진(PE) FIBER GLASS MEDIA
표면:PUNCHING METAL
FIBER GLASS MEDIA
표면:URETHAN FORM
FIBER GLASS MEDIA
표면:URETHAN FOAM
여과도 및 효율 -40㎛이상 고형
불순물 100% 제거

-응축수 90%이사
유분 90%이상 제거

-5㎛이상 고형
불순물 100% 제거

-응축수 97%이사
유분 70%이상 제거

-1㎛이상 고형
불순물 100% 제거

-응축수 100%이사
유분 98%이상 제거

-0.01㎛이상 고형
불순물 100% 제거

-응축수 및 오일미스트를 99.999%이상 제거능력
(여과공기중의 유분을 0.1PPM이하 상태 유지)

-UCF이후에 설치하여 압축공기의 유분을 0.01PPM이하로 유지

-활성카본이 추가되어 불쾌한 냄새제거

용도 -액체상태 물,기름,녹,찌꺼기 등 40㎛보다 큰 입자를 제거 -액체상태 물,기름, 녹,찌꺼기등 5㎛보다 큰입자를 제거하며, 일반적으로 가장 많이 사용되는 엘레멘트 -철단용공구,일반에 어 공구용으로 사용 -스프레이 페인트 및 오일증기 99%제거

-냄새는 제거하지 못함

-오일증기를 제거기 능 강화한 엘레멘트

-정밀전자,반도체,제약회사 제조공정에 사용

설치위치 -공장배관의MAIN LINE

-냉동식 AIR DRYER LINE앞에 설치
(다량의 응축수 제거)

-초미립 AIR DRYER(ULF,UCF,UAF)앞에 설치하여 초미립 FILTER의 수명연장과 여과효율을 높여줌 -흡착식 AIR DRYER 후단에 설치하여 흡착제 분말을 포집하여 제거

-초미립 AIR FILTER(UCF,UAF)앞에 설치하여 필터수명연장

-불순물이 완전 제거 된 LINE에 설치하여 초미립자를 제거

-흡착식 AIR DRYER앞(흡착제 수명연장,제습효율 증대)

-흡착식 AIR DRYER나 호흡용 공기를 위한 정화장치 후단에 설치
(흡착제 분말제거)

-불쾌한 냄새가 나는 LINE

압축공기 -액체,고체입자 40㎛보다 작은 것을 통과함 -액체,고체입자 5㎛ 보다 작은 것을 통과함 -액체,고체입자 1㎛ 보다 작은 것을 통과함 -액체,고체입자 0.01㎛보다 작은 것을 통과함 -액체,고체입자 0.01PPM보다 작은 것을 통과함
교환주기(수명) -수명시 간:6,000HRS
-차압 0.3KGF/㎠이상일 때 ELEMENT를 교환하여야 함
-수명시 간:3,000HRS
-차압 0.3KGF/㎠이상일 때 ELEMENT를 교환하여야 함
 1. MAIN(조립형),PRE(조립형),LINE,COALESCENT,ADSORBENTELEMENT의 COVER재질-ENGINEERING PLASTIC,
  BOLT 및 NUT재질-STEEL이며 LINE,COALESENT,ADSORBENT의 PUNCHING METAL 재질은 STEEL입니다.(기본사항)
 2. 주문에 의해 COVER,BOLT,NUT,PUNCHING,METAL 재질 변경 가능합니다.(OPTION)예)SUS304
 3. 주문에 의해 BOLT 및 PUNCHING METAL의 길이 변경, ELEMENT 크기 변경 가능, 볼트 체결 방식이 아닌 다른 방식도 가능합니다.
 4. SIZE번호-15A:3,20A:4,25A:5,40A:7.5OS(AIR FILTER 65A-300A)교체용:9
 5. MODEL선정방법-MODEL명에 ELEMENT번호와 SIZE번호를 붙여주시면 됩니다.
  예)MAIN ELEMENT이고 SIZE가 50A,40㎛일 때:EM 37-9

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

BỘ LOC KHÍ UPF-1300-250A

BỘ LOC KHÍ UPF-1300-250A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UPF-3200-65A

BỘ LOC KHÍ UPF-3200-65A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UCF-3100-150A

BỘ LOC KHÍ UCF-3100-150A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UCF-1300-15A

BỘ LOC KHÍ UCF-1300-15A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ ULF-3200-50A

BỘ LOC KHÍ ULF-3200-50A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-3100-40A

BỘ LOC KHÍ UAF-3100-40A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UMF-1500-50A

BỘ LOC KHÍ UMF-1500-50A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UCF-1300-150A

BỘ LOC KHÍ UCF-1300-150A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UMF-1500-200A

BỘ LOC KHÍ UMF-1500-200A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UPF-1300-50A

BỘ LOC KHÍ UPF-1300-50A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ ULF-3200-65A

BỘ LOC KHÍ ULF-3200-65A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-3200-80A

BỘ LOC KHÍ UAF-3200-80A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-1500-15A

BỘ LOC KHÍ UAF-1500-15A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ ULF-3200-25A

BỘ LOC KHÍ ULF-3200-25A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-1300-40A

BỘ LOC KHÍ UAF-1300-40A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UMF-1500-40A

BỘ LOC KHÍ UMF-1500-40A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-3100-300A

BỘ LOC KHÍ UAF-3100-300A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UAF-3700-20A

BỘ LOC KHÍ UAF-3700-20A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UMF-1500-300A

BỘ LOC KHÍ UMF-1500-300A

Call: 0985-459-559
BỘ LOC KHÍ UPF-3100-50A

BỘ LOC KHÍ UPF-3100-50A

Call: 0985-459-559

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 32
 • Hôm nay 2,014
 • Hôm qua 3,177
 • Trong tuần 2,014
 • Trong tháng 7,887
 • Tổng cộng 1,648,775

Quảng cáo 2

Top

   (0)